ติดต่อผู้ทำเวบ
 
Update 12/04/2003
 
 
พัฒนาการของเครื่องบิน
เรียนการบินพื้นฐาน
กฏการบินทั่วไป
หน้า1
หน้า2
หน้า3
หน้า4
เทคโนโลยีเครื่องบิน
ศัพท์สำหรับนักบิน
   
   
   
   
 
 

 

 

 

 

 
     

Aviation Law >> Page 2 of 4


ข. การหลีกเลี่ยงการบินชนกัน ( AVOIDANCE OF COLLISIONS )
เพื่อป้องกันในเรื่องนี้นักบินจะต้องเข้มงวดในการปฏิบัติการบินให้ถูกต้องไม่ว่าจะอยู่ในอากาศหรือขับเคลื่อนอยู่ที่พื้นของสนามบินดังต่อไปนี

1. การเข้าใกล้กัน ( PROXIMITY )

1.1 ไม่ควรบินเข้าไปใกล้กับอากาศยานอื่นๆ มากเกินไปอาจทำให้เกิดอันตรายจากการชนกันได้

1.2 ไม่ควรทำการบินหมู่ ( IN FORMATION ) โดยมิได้มีการเตรียมการล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว

2. สิทธิในเส้นทาง ( RIGHT – OF – WAY )

2.1 อากาศยานไม่บินข้าม หรือลอด หรือตัดหน้ากันเป็นอันขาด ยกเว้นที่เห็นว่าการบินดังกล่าวมีระยะปลอดภัยเพียงพอ

2.2 การบินสวนเข้าหากัน ( CONVERGING ) หรือเข้ามาใกล้เคียงกันในระยะสูงเดียวกันกับอากาศยาน แต่ละเครื่องเลี้ยวออกไปทางขวาของตนเอง

2.3 การบินตัดกันหรือเบนเข้าหากัน ( APPROACH HEAD – ON ) ในระยะสูงเดียวกันให้นักบินที่มองเห็น อากาศยานอยู่ทางขวาของตนหลีกทางให้

ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

ก. อากาศยานที่มีเครื่องยนต์ หรือน้ำหนักมากกว่า หลีกทางให้กับเรือเหาะ เครื่องร่อนและ บอลลูน

ข. เรือเหาะหลีกทางให้กับเครื่องร่อนและบอลลูน

ค. เครื่องร่อนหลีกทางให้กับบอลลูน

ง. อากาศยานที่กำลังบินอยู่หลีกทางให้กับอากาศยานที่กำลังยกหรือหิ้วสิ่งของอยู่

2.4 การบินแซงกัน ( OVERTAKING ) ปกติในเส้นทางได้แก่อากาศยานเครื่องหน้า อากาศยานที่บินแซง ไม่ว่าจะไต่ขึ้นหรือร่อนลงหรือบินในแนวระดับก็ตาม จะต้องเป็นผู้หลีกทางให้อากาศยานที่ถูกแซง และอากาศยานที่บินแซงจะต้องอยู่ข้างหลังอากาศยานที่ถูกแซง ในมุมน้อยกว่า 70? จากระนาบสมมาตร ของอากาศยานเครื่องหน้า โดยการเลี้ยวขวาออกไปจนกระทั่งแน่ใจว่าได้ผ่านพ้น ไปโดยปลอดภัยแล้ว จึงกลับสู่เส้นทางเดิม

2.5 การลงให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

ก.เครื่องบินที่อยู่บริเวณสนามบินต้องหลีกทางให้กับเครื่องที่กำลังเข้ามาลงหรืออยู่ในจุดสุดท้ายเพื่อทำการลง

ข. อากาศยานสองเครื่องเข้ามาลงพร้อมกัน เครื่องที่สูงกว่าหลีกทางให้เครื่องที่อยู่ต่ำกว่า
แต่เครื่องที่อยู่ต่ำกว่าต้องไม่ตัดหน้าเข้ามายังจุดสุดท้าย

ค. การลงฉุกเฉิน มีสิทธิในการลงก่อนอากาศยานเครื่องอื่นๆ

2.6 การวิ่งขึ้น อากาศยานจะวิ่งขึ้นได้นั้น จะต้องเห็นว่าการวิ่งขึ้นครั้งนั้นปลอดภัยจากการบินชนกับ อากาศยาน เครื่องอื่นๆ และสิ่งกีดขวางในบริเวณทางวิ่ง


ค. การลากจูง ( TOWING ) ห้ามมิให้อากาศยานทำการบินลากจูง วัตถุใดๆ นอกจากได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งการบินก่อนแล้ว

ง. การใช้ไฟที่มีอยู่บนอากาศยาน

1. ในระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น

2. ห้วงเวลาอื่นๆ ตามที่ได้กำหนดในการสั่งการบิน

3. เป็นไปตามกฎการเดินอากาศสากล

4. ห้ามมิให้ใช้ไฟอื่นๆ ที่ไม่ตรงกับไฟที่ไม่กำหนดไว้มาใช้เป็นอันขาด

Page 2 of 4
 

 

   
 
 
ติดต่อผู้ทำเวบ
Make your own free website on Tripod.com