ติดต่อผู้ทำเวบ
 
Update 12/04/2003
 
 
การพัฒนาของเครื่องบิน
เรียนการบินพื้นฐาน
บทนำ
พื้นฐานของเครื่องบิน
สภาพแวดล้อมในการบิน
สนามบิน
ความปลอดภัย
การแบ่งพื้นที่ในอากาศ
การสื่อสาร
อุปกรณ์บอกตำแหน่ง
ระบบต่างๆของเครื่องบิน
สภาพอากาศ
กฏหมายการบินทั่วไป
เทคโนโลยีเครื่องบิน
ศัพท์สำหรับนักบิน
   
   
   
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Ground School >> Fight Environment >>Airspace
Airspace

ในส่วนนี้จะกล่าว ถึงการจัดแบ่งพื้นที่ในอากาศ ออกเป็นส่วนต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นเราจึงต้อง ทราบว่าในแต่ละพื้นที่ ที่เราจะทำการ บินเข้าไป นั้น มีข้อกำหนดอย่าง เพื่อการปฏิบัติให้ถูกต้อง และเกิดความปลอดภัย ในการใช้พื้นที่ ทั้งในอากาศและ เมื่ออยู่ที่พื้นดินก็ตาม โดย การจัดแบ่งนี้ เป็นการจัดแบ่งพื้นที่ ที่ใช้ใน อเมริกา ส่วนในประเทศอื่นๆ นั้นก็มีการจัดแบ่งเช่นกัน แต่จะเป็นการแบ่ง ตามข้อกำหนดของ ICAO

Controlled airspace หมายถึงพื้นที่ทั้งบนพื้น และในอากาศ ที่มีการควบคุม โดยพื้นที่นี้ จะมีการ กำหนด เป็นความกว้าง (รัสมี) ของพื้นที่ ความสูง ของพื้นที่ ในบางครั้งอาจจะมีการแบ่งออกเป็นชั้นๆ โดยในแต่ละชั้น ก็จะมีความสูง และความกว้าง ที่แตกต่างกัน แต่จะซ้อนกันเป็นชั้น พื้นที่เหล่านี้ จะถูกควบคุม โดย Air Traffic Control (ATC) ซึ่งจะคอยให้บริการ และ ควบคุม เครื่องบินในพื้นที่ ของตน พื้นที่ควบคุมนี้ได้มีการจัดแบ่งเป็น Class A, Class B, Class C, Class D, และ Class E ในแต่ละ class นั้น จะมีรายละเอียดที่แตก ต่างกัน ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ ที่ไม่ได้อยู่ ในกลุ่มของ class ที่กล่าวมาแล้ว ก็คือ Class G เป็นพื้นที่ ที่ไม่มี การควบคุม


Class Aมีพื้นที่ ตั้งแต่ 18,000 Feet. MSL ขึ้นไปจนกระทั้งถึง FL622 (Flight Level or 60,000 MSL) พื้นที่ ที่อยู่ใน class A นี้จะไม่มีแสดงไว้ในแผนที่ เครื่องบิน ที่บินเข้าพื้นที่นี้ จะต้อง ปรับค่าความกดอากาศของ Altimeter เป็น 29.92" Hg (ค่าความ กดอากาศ มาตรฐาน) และเมื่อจะออกจาก พื้นที่ ก็ต้องปรับค่า ความกดอากาศ ของ Altimeter นี้ให้เป็น ค่าตามพื้นที่ ที่ได้จากรายงานอากาศ หรือ หอควบคุมในพื้นที่นั้นๆ และเครื่องบินที่ จะบิน เข้าพื้นที่นี้จะต้อง บินด้วย กฏของ IFR

Class B มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 feet MSL เป็นพื้นที่ ของ สนามบินขนาดใหญ่ ที่มีการจราจร คับคั่ง class B นี้จะแสดง ในแผนที่ รูปร่างของ พื้นที่นี้ จะมีหลายชั้น คือมีตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป ในแต่ละชั้น จะมีความกว้างไม่เท่ากัน โดยชั้นบนสุด จะมีความกว้าง มากที่สุด เมื่อมองรูปร่าง โดยรวมแล้ว จะคล้าย กับ ขนมเค็ก กลับด้านโดยเอา ด้านหัวลงพื้น เมื่อเราต้องการจะเข้าพื้นที่ ใน class B เราจะต้องทำตามข้อกำหนด ต่อไปนี้

เครื่องบิน เครื่องบินที่เข้า พื้นที่ของ class B จะต้องมีอุปกรณ์ ที่ใช้งานได้ ดังนี้ คือ เครื่องวิทยุสื่อสาร สองทาง โดยตั้งความถี่ ของ พื้นที่นั้นๆ , เครื่องรับ VOR และ Transponder

นักบิน นักบินที่จะบินเข้าพื้นที่ รวมถึง บินผ่าน ,การวิ่งขึ้น และร่อนลง ที่สนาม ในพื้นที่ จะต้องมี ใบอนุญาติ นักบินพลเรือน (private pilot certificate) หรือ อย่างน้อย ก็ต้องมี ใบอนุญาติ นักเรียนฝึกหัด ที่ได้รับอนุญาติเป็นรายๆ ไป

การปฏิบัติ เครื่องบินทุกลำ จะต้องได้รับอนุญาติ ในการกระทำสิ่งต่างๆ เมื่ออยู่ใน class B และเครื่องบินทุกลำ จะได้รับขั้นตอนในการปฏิบัติ จากผู้ควบคุม นักบินสายการบิน ได้ ปฏิบัติตาม หมายกำหนดการ และนักบิน IFR กับ VFR จะต้องได้รับ อนุญาติ จาก ATC เท่านั้น ระรึกไว้เสมอว่า การบินหรือการเข้า สนามบิน ที่มีการจราจร ที่คับคั่งนั้น เราจะถูกควบคุม อย่าง เข้มงวด

Class C เป็นพื้นที่ ที่มีการควบคุม สนามบินโดยใช้ เรดาร์ สนามบิน ใน class C นี้จะมีการจราจรไม่คับคั่งมากนัก เมื่อเทียบกับ class B ในบางสนามบิน จะเป็นการใช้งานร่วมกันระหว่าง พลเรือน กับ ทหาร ใน class C นี้มีแสดงอยู่ใน แผนที่ รูปร่างของ พื้นที่ในแต่ละสนามบิน จะมีความแตกต่างกันบ้าง แต่ ก็จะอยู่ในรูปแบบ นี้คือ

วงในจะมี รัศมี 5 ไมล์ทะเล (nautical mile) และมีความสูง 4,000 feel จากระดับพื้นดิน

วงนอก ซึ่งจะอยู่บนวงใน อีกชั้นหนึ่ง จะมีรัศมี 10 ไมล์ทะเล และมีความสูง ตั้งแต่ 1,200 AGL ถึง 4,000 AGL

การเข้าใช้พื้น ที่จะต้อง ปฏิบัติตามข้อกำหนด ต่อไปนี้

เครื่องบิน ที่จะเข้าใช้พื้นที่ใน class C นี้จะต้องมีอุปกรณ์ ที่สามารถใช้งานได้ ต่อไปนี้ เครื่องวิทยุ สื่อสาร สองทาง ที่ตั้งความถี่ ของสนามบินในพื้นที่ ที่จะเข้าใช้งาน และ transponder

นักบิน การเข้าใช้พื้นที่ ใน class C ไม่ได้มี ข้อกำหนดในเรื่องของ ใบอนุญาติ

การปฏิบัติเมื่อนักบิน เข้าใช้พื้นที่ ใน class C นักบินจะต้องทำการติดต่อกับ ATC ที่ควบคุมพื้นที่ นั้นอยู่ นักบินจะต้องไม่ บินด้วยความเร็ว เกิน 200 knots เมื่อบินอยู่ในระดับความสูงที่ ต่ำกว่า 2,500 feet AGL เมื่ออยู่ในพื้นที่นี้

ระรึกไว้เสมอว่า การใช้งานพื้นที่ ใน class C นี้ ในบางครั้งอาจจะมี การจราจร ที่คับคั่ง เนื่องจาก สนามบิน ที่อยู่ในพื้นที่นี้ อาจจะ มีการใช้งานร่วมกันระหว่าง เครื่องบินพาณิชย์ , ทหาร, และพลเรือน ใช้งานมากจนกระทั้ง บางครั้งเราไม่สามารถใช้งานในพื้นที่นี้ได้

Class D เป็นพื้นที่ควบคุม การใช้งาน ที่มีพื้นที่เล็กๆ ในบางแห่งหอควบคุม อาจจะไม่ได้เปิดทำการตลอด 24 ช.ม. รูปร่างของพื้นที่ อาจจะมีแตกต่าง กันบ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษะเป็น รูปทรงกระบอก ที่มีรัศมี 5 ไมล์ทะเล และมีความสูงจากพื้น 2,500 feet พื้นที่นี้มีแสดงอยู่ใน แผนที่

เมื่อนักบิน ต้องการจะเข้าใช้งานในพื้นที่นี้ จะต้องปฏิบัติดังนี้

เครื่องบินที่จะเข้าใช้พื้นที่นี้จะต้องมี เครื่องวิทยุสื่อสาร สองทาง

นักบินไม่มีการกำหนด ว่าจะต้องมีใบอนุญาติ

การปฏิบัติเมื่อเข้าใช้พื้นที่ใน class D จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับ ATC ของสนามบินนั้นอยู่ นักบินจะต้องไม่บินด้วยความเร็ว เกิน 200 Knots เมื่อบินต่ำกว่า 2,500 feet เมื่ออยู่ในพื้นที่ class D หรืออยู่ในรัศมี 5 ไมล์ทะเลจาก สนามบิน หลัก

ระรึกไว้เสมอว่า สนามบินใน clase D นี้มีเครื่องบินหลายประเภทใช้งาน ร่วมอยู่ และอาจจะมีการจราจรคับคั่ง ในช่วงสุดสัปดาห์

Class Eเป็นพื้นที่ ที่ไม่ได้อยู่ใน class A, class B, class C, class D โดยพื้นที่นี้ จะเป็น พื้นที่ ที่ถูกกำหนดให้เป็นเส้นทางบิน (airway) โดยมีความสูง ตั้งแต่ พื้น จนกระถึง 14,500 feet และอีกช่วงหนึ่ง คือที่เหนือ พื้นที่ของ class A ขึ้นไป คือตั้งแต่ FL600 ขึ้นไป

Class G คือพื้นที่ ที่ไม่มีการควบคุม หรือเป็น พื้นที่ หวงห้าม ที่ไม่อยู่ใน class อื่นๆ โดยจะมีพื้นที่ตั้งแต่ พื้น ขึ้นไปจนถึง 700 หรือ 1,200 feet ในบางพื้นที่ การบิน ในพื้นที่นี้ นักบินจะต้อง ระวังการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจาก การชนกัน หรือ ชนกับ สิ่งกีดขวาง

Special use airspace เป็นพื้นที่ ที่มีการใช้งาน ในภาระกิจ พิเศษ บางอย่าง ได้แก่ Prohibited areas, restricted areas, warning areas, military operations areas, national security areas, และ alert areas พื้นที่เหล่านี้มีแสดง ในอยู่ในแผนที่ ของ IFR

Other airspace areas เป็นพื้นที่ ที่ถูกแสดงอยู่ใน Aeronautical Information Manual พื้นที่ ที่อยู่ในกลุ่มนี้ จะประกอบไปด้วย airport advisor areas และ militrary training routes

End Airspace
 

 

   
 
 
ติดต่อผู้ทำเวบ
Make your own free website on Tripod.com