ติดต่อผู้ทำเวบ
 
Update 12/04/2003
 
 
พัฒนาการของเครื่องบิน
เรียนการบินพื้นฐาน
กฏการบินทั่วไป
หน้า1
หน้า2
หน้า3
หน้า4
เทคโนโลยีเครื่องบิน
ศัพท์สำหรับนักบิน
   
   
   
   
 
 

 

 

 

 
     

Aviation Law >> Page 1 of 4


กฎการบินทั่วไป

ก. ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลและทรัพย์สิน

1. การจำกัดความสูงในการบิน

1.1 เมืองหลวงที่มีประชาชนหนาแน่นไม่ต่ำว่า 3,000 ฟุต

1.2 เมืองเล็ก ๆ หรือหมู่บ้าน
หรือบริเวณชุมนุมกลางแจ้งของประชาชนไม่ต่ำกว่า 1,000 ฟุต

1.3 บริเวณอื่น ๆ ห้ามบินต่ำกว่า 500 ฟุต เหนือพื้นดินหรือพื้นน้ำ

1.4 ยกเว้นการวิ่งขึ้นและการร่อนลงสนาม หรือได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากผู้มีอำนาจสั่งการบิน

แสดงเขตจำกัดความสูงในการบิน


2. การทิ้งสิ่งของหรือการพ่นวัสดุ ( DROPPING OR SPRAYING) จากอากาศยาน

2.1 ห้ามทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือพ่นวัสดุจากอากาศยานในระหว่างทำการบินเป็นอันขาด เพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สินของผู้อื่น

2.2 ยกเว้นได้รับอนุมัติให้ทำการบินในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการทิ้งของจากอากาศยานแล้ว

3. การดำทิ้งร่ม( PARACHUTE DESCENTS)

3.1 นอกเหนือจากการร่อนลงฉุกเฉินแล้ว

3.2 ห้ามมิให้บังคับอากาศยานดำทิ้งร่มโดยเด็ดขาด

3.3 ยกเว้นในกรณีได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งการบินแล้วเท่านั้น

4. การบินผาดแผลง (ACROBATIC FLIGHT)

4.1 ห้ามมิให้อากาศยานทำการบินผาดแผลงเป็นอันขาด เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องอื่นได้

4.2 ห้ามมิให้อากาศยานทำการบินผาดแผลงเหนือตัวเมือง หมู่บ้าน หรือที่โล่งแจ้งที่มีประชาชนมาชุมนุมหนาแน่น
ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งการบินแล้ว

5. การปฏิบัติการบินประมาท

5.1 ห้ามมิให้ผู้บังคับอากาศยานปฏิบัติการบินด้วยความประมาท ( VIGILANCE ) หรือด้วยการเสี่ยงอันตราย ซึ่งอาจกระทำความเสียหายหรอเป็นอันตรายต่อชีวิตบุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อื่น

6. การจำกัดอากาศวิถี ห้ามมิให้ปฏิบัติการบินในเขตหวงห้ามหรือเขตจำกัดการบิน ( PROHIBITED AREA OR RESTRICTED AREA ) โดยเฉพาะที่มีการกำหนดไว้ให้ทราบ ยกเว้นกรณีกรณีที่ได้รับอนุมัติตามเงื่อนไขหรือได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งการบินแล้ว

Page 1 of 4
 

 

   
 
 
ติดต่อผู้ทำเวบ