ติดต่อผู้ทำเวบ
 
Update 12/04/2003
 
 
การพัฒนาของเครื่องบิน
เรียนการบินพื้นฐาน
บทนำ
พื้นฐานของเครื่องบิน
สภาพแวดล้อมในการบิน
ระบบต่างๆของเครื่องบิน
สภาพอากาศ
กฏหมายการบินทั่วไป
เทคโนโลยีเครื่องบิน
ศัพท์สำหรับนักบิน
   
   
   
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Ground School >> Introduction

ในการเรียนรู้ เกี่ยวกับการบินนั้น เราจะต้องมีการศึกษา ด้านภาคพื้นเสียก่อน เนื่องจาก การบินนั้นเป็นวิทยาศาสตร์ แขนงหนึ่ง ดังนั้น ผู้ที่สนใจในการบินจะต้อง เรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้ เสียก่อนจึงจะสามารถ นำเครื่องบินขึ้นไปบินได้อย่างปลอดภัย เราเรียกการเรียนนี้ว่า Ground School หรือ การเรียน ภาคพื้น

ข้อมูลนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลักสูตร นักบินพลเรือน ใช้เป็นแนวทางสำหรับ การใช้งาน MS Flight Simulator ให้ถูกต้องเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในการฝึกบินกับเครื่องบินจริงได้

Introduction


ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้ ในเรื่องของการบิน เราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ หน่วยนับที่ ใช้ทางด้านการบิน และมีความรู้ ทางด้าน ด้านต่างๆ ที่จำเป็น โดยจะได้กล่าวไว้ในส่วนนี้ ดังนั้นเราจึงต้องทำการเข้าในเรื่องต่อไปนี้ เสียก่อน ไม่เช่น นั้นแล้วจะทำให้เราไม่เข้า ในหัวข้อ อื่นๆ ที่มีการอ้างถึงเรื่องเหล่านี้ อันจะเป็นเหตุให้เรา เกิดความไม่ปลอดภัย ในการ บิน ถ้าหากเราทำการบินอย่างไม่มีความรู้ ในโอกาสต่อไปได้.


Basic quantities
หน่วยนับพื้นฐาน
แรง (Force) หมายถึง ผลคูณของ มวล(mass) กับ ความเร็ว (acceleration) pounds(lb)
ระยะทาง (Distance) feet(ft)
เวลา (Time) seconds(sec)

จาก หน่วยงานพื้นฐานนี้ สามารถแตกออกเป็นหน่วยต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
ความเร็ว ที่บอกทิศทาง (Velocity) (distance/time) ft/sec (fps)
พื้นที่ (Area) (distance squared) square ft (ft2)
ความกดดัน (Pressure) (force/unit area) lb/ft2 (psf)
อัตราเร่ง (Acceleration) (change in velocity) ft/sec/sec (fps2)

- หน่วยวัดในเครื่องบิน ที่ใช้วัดความเร็วอากาศ(airspeed) เป็น น็อต (Knots) หรือ หนึ่งไมล์ทะเล ต่อ ชั่วโมง (nautical miles / hour)

- หน่วยวัด อัตราการไต่ และการลดระดับ (Rates of climb and descent) โดยมีหน่วยเป็น ฟุต ต่อ นาที (feet per minute)

ในการใช้งาน เราอาจต้องมีการ แปลงหน่วยต่างๆ ได้โดย ศึกษาได้จากตารางต่อไปนี้
Knots 1.69 feet per second (fps)
fps 0.5925 knots
miles per hour (mph) 1.47 fps
fps 0.6818 mph
nautical miles (nmi) 6076.00 feet (ft)
nmi 1.15 statute miles (stmi)
stmi 0.869 nmi
knots 101.30 feet per minute (fpm)


พลังงาน (Power) มีอยู่สอง ประเภท คือ


Potential energy (PE) คือพลังงาน ที่มีกำลัง ซึ่งพร้อมที่จะให้กำลัง โดยมีความสัมพันธกับความสูง

Kinetic energy (KE) คือพลังงานที่เกิด จากการลดระยะความสูง ของ PE จะทำให้มีการเปลี่ยนสภาพพลังงาน จาก PE มาเป็นพลัง KE

Total mechanical energy คือพลังงานที่มีอยู่ซึ่งจะเป็น ผลรวมของ PE และ KE
TE = PE + KE


แรงกดดัน (Pressure) แรงกดดัน มี สองชนิด ดัวยกันคือ


แรงกดดันคงที่ (Static Pressure)

แรงกดดันเคลื่อนที่ (Dynamic Pressure)

แรงกดดันรวม (Total Pressure) = แรงกดดันคงที่ + แรงกดดันเคลื่อนที่

กฎการ เคลื่อนที่ ของ นิวตัน

1. วัตถุในเอกภพ ถ้ามันหยุดนิ่ง หรือ คลื่นไหว มันจะรักษา อาการของ การหยุดนิ่ง หรือ เคลื่อนที่ไว้ จนกว่าจะมี แรงหนึ่งแรงได มากระทำ กับมัน มันจึงจะเปลี่ยนสถานะภาพ ของการหยุดนิ่ง หรือ การเคลื่อนไหวนั่นๆ ไปเป็นอย่างอื่น

2. แรงเท่ากับ มวล คูณ อัตราแรง

3. แอกชั่น (action) เท่ากับ รีแอกชั่น (reaction) เกิดจากการสร้าง ความสมดุลย์

เบอร์เนอร์รี่ (Bernoulli's)
เป็นนักชลปะทาน ผู้อธิบายเกี่ยวกับ ความกดที่เปลี่ยนไปเมื่อ มีการไหลของอากาศ โดยเขาได้ พูดว่า "เมื่อ ความเร็วของการเคลื่อนที่ ของอากาศ เพิ่มขึ้น จะทำให้ ความกดอากาศลดลง"

End Introduction.
 

 

   
 
 
ติดต่อผู้ทำเวบ