ติดต่อผู้ทำเวบ
 
Update 12/04/2003
 
 
การพัฒนาของเครื่องบิน
เรียนการบินพื้นฐาน
บทนำ
พื้นฐานของเครื่องบิน
สภาพแวดล้อมในการบิน
สนามบิน
ความปลอดภัย
การแบ่งพื้นที่ในอากาศ
การสื่อสาร
เครื่องมือบอกตำแหน่งเครื่องบิน
ระบบต่างๆของเครื่องบิน
สภาพอากาศ
กฏหมายการบินทั่วไป
เทคโนโลยีเครื่องบิน
ศัพท์สำหรับนักบิน
   
   
   
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Ground School >> Fight Environment >> Radar

Radar

หลังจากที่ได้ ทราบถึงเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่ง ของการบิน ก็คือเรื่องของความปลอดภัยมาแล้ว รวมถึง ความรู้เกี่ยวกับ สนามบิน การจัดแบ่ง พื้นที่ บินออกเป็น ส่วนต่างๆ การติดต่อสื่อสาร กัน ในส่วนนี้ เราจะได้ทราบถึง การใช้งาน Radar เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย ในกับเครื่องบิน และจะได้ทราบถึงวิธีปฏิบัติ ในกรณีที่ วิทยุสื่อสารไม่สามารถใช้งานได้ รวมไปถึง วิธีปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

Radar เครื่องเครื่องมือที่ แสดง ระยะทาง และ ตำแหน่งของเครื่องบิน โดย เรดาร์จะส่ง พลังงาน เป็น ห้วงสั้น ออกไป เมื่อพลังงานนี้ไป กระทบกับวัตถุ(เครื่องบิน) ก็จะสะท้อนพลังงานนี้ กลับมาที่เสาอากาศ ของ เราดาร์ จากนั้น ก็จะเข้ากระบวนการ ภายในเครื่องของ เรดาร์ แล้วแสดงออกมา เป็นจุด บนจอภาพของ เรดาร์ ระบบของเรดาร์มีอยู่ สอง ชนิด คือ Primary radar และ Secondary

Primary radar จะมีระบบ อยู่ที่พื้นดิน โดยมีเสาอากาศที่ หมุนได้ เพื่อส่งพลังงานวิทยุ ออกไป เป็น ห้วงสั้นๆ เมื่อพลังวิทยุนี้ ไปกระทบกับ เครื่อง บิน ก็จะส่งสัญญาณนั้นกลับ มายังเสาอากาศ ของเรดาร์ จากนั้นสัญาณ ที่รับกลับมานี้ก็ จะถูกประมวลผล แล้วจึงแสดงออกมา ทางจอภาพ เรดาร์ แต่เนื่อง จาก ระบบเรดาร์ แบบนี้ จะมีผลกับ เฆมที่หนา จะบังสัญาณ ทำให้ข้อมูล ที่แสดงบน จอเรดาร์ผิดพลาดได้ ดังนั้น จึงได้เกิด ระบบของเรดาร์ อีกระบบขึ้นมา

Secondary radar เป็นเรดาร์อีกระบบ หนึ่งซึ่งแยก ต่างหากจาก เรดาร์แบบแรก ในระบบนี้ จะมีส่วนประกอบ อยู่สามส่วน ที่เพิ่มเติม จากแบบแรก คือ Decoder , Interrogator, และ transponder

Decoder เป็นอุปกรณ์ ถอดรหัส ติดตั้งอยู่กับ จอแสดงผล ภายในห้อง เรดาร์ โดยมีหน้าที่อยู่สอง ประการคือ ควบคุม interrogator และ แปลข้อมูล ที่ส่งมาจาก transponder

Interrogator เป็นอุปกรณ์ ที่ติดตั้งกับ เสาอากาศของ เรดาร์ ทำหน้าที่ส่ง สัญาณ และรับ สัญาณที่ส่งมาจาก transponder

Transponder เป็นอุปกรณ์ ที่ติดตั้งอยู่ บนเครื่องบิน

Transponder เป็นอุปกรณ์เรดาร์ ส่วนที่ติดตั้งบนเครื่องบิน จะคอยตอบสัญาณ ที่ส่งมาจากเรดาร์ โดย interrogator โดยอัตโนมัติ เมื่อได้รับสัญาณ จากเรดาร์ สำหรับเครื่องที่ ติดตั้ง transponder MODE C จะทำให้เรดาร์ สามารถ อ่านความสูง ที่เครื่องบินกำลังบิน อยู่ได้ สำหรับ transponder นั้น ผู้ควบคุม จะเป็นผู้กำหนด ให้เราตั้ง ค่า Squawk เรียกว่า "Squawk Number" เพื่อใช้ แสดงตนของเครื่องบิน บนจอเรดาร์ การกำหนด หมายเลขของ squawk นี้จะเป็นตัวเลข 4 หลัก หากเราบินด้วย VFR เราจะกำหนดค่า ของ squawk เป็น 1200 ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้กำหนดเป็น

7500Hijacked

7600วิทยุสื่อสารเสีย

7700เหตุฉุกเฉิน ถึงขั้นอัตรายต่อชีวิต

Lost Communication Procedures ในการบินเข้าสู่พื้นใดก็ตาม เราต้องทำการติดต่อ สื่อสาร กับ tower แต่ถ้าหากเราไม่สามารถติดต่อ สื่อสาร ได้เนื่องจากวิทยุ สื่อสารเสีย ให้ทำการ ตั้งค่า squawk เป็น 7600 เพื่อให้ tower ทราบว่า วิทยุสื่อสารเสีย tower ก็จะติดต่อกับเราด้วย สัญาณไฟ โดยมีความหมายดังนี้

Color and type of Signal อยู่ที่พื้น ในอากาศ

สีเขียว Cleared for takeoff Cleared to land

สีเขียว กระพริบ Cleared to taxi Return for landing
(to be followed by steady green
at proper time)

สีแดง Stop Give way to other aircraft
and continue circling

สีแดง กระพริบ Taxi clear of landing Airport unsafe
area (runway) in use do not land

สีขาวกระพริบ Return to starting (No assigned meaning)
point on airport

สีแดง และ Exercise extreme caution Exercise extreme caution

สีเขียว สลับกัน

Emergency Procedures เหตุฉุกเฉิน มีอยู่สอง ชนิด คือ เหตุที่จะก่อให้เกิด อัตราย ถึง ขั้นเสียชีวิต กับ เหตุที่ต้องการ ความเร่งด่วน เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่น นี้ ให้ตั้งคลื่น ความถี่วิทยุ ไปที่ 121.500 MHz แล้วพูดคำว่า "MAYDAY MAYDAY MAYDAY" ในกรณี ที่จะเกิดอัตรายถึงชีวิต ในกรณีที่ ต้องการความเร่งด่วน ให้ใช้คำว่า "PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN" เมื่อกล่าวจบ แล้ว บอกชื่อเรียกขาน ของตน บอกสถานที่อยู่ บอกความตั้งใจที่จะทำ ตั้ง squawk 7700 แล้วทำตามขั้นใน check list ของเครื่องบิน ในเรื่องของ เหตุการณ์นั้น ตัวอย่างเช่น เครื่องยนต์เสีย จะต้องลงฉุกเฉิน ตั้งความถี่วิทยุสื่อสารมาที่ 121.500 MHz พูดคำว่า "MAYDAY MAYDAY MAYDAY Cessna 150 HS-AKR 3500 Feet. Heading 270 Over Bangphakong city intention force landing area field close electical generator manucatory bangphakong" ตั้ง squawk 7700 แล้วทำตาม check list ของเครื่องบิน ที่ว่าด้วยเรื่อง การลงฉุกเฉิน ว่าต้องทำอะไรบ้าง โดยทำตามขั้น ตอนที่อยู่ ใน check list นั้น

End Radar
 

 

   
 
 
ติดต่อผู้ทำเวบ
Make your own free website on Tripod.com